مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ذهن آگاهی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ذهن آگاهی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ذهن آگاهی (فصل دوم)

 

 

 

 

1- مبانی نظری ذهن آگاهی
2- تاریخچه ذهن آگاهی
3- تعاریف ذهن آگاهی
4- نظریه های ذهن آگاهی
1-4- نظریه آسیب‌شناسی بک
2-4- نظریه کیفیت شاپیرو - زین
3-4- نظریه رها سازی ذهن
4-4- نظریه روانی آموزش ذهن آگاهی
5- ابزار جمع آوري داده ها
1-5- پرسشنامه ذهن آگاهی
2-5- روایی و پایایی پرسشنامه ذهن آگاهی
3-5- شیوه نمره گذاری پرسشنامه ذهن آگاهی
6- پیشینه پژوهش
1-6- پیشینه داخلی پژوهش
7- منابع و ماخذ فارسی و انگلیسی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 17 صفحه